Disclaimer


Beschikbaarheid en bereikbaarheid
U kunt De Sprong Psychologie telefonisch bereiken van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 en vrijdag tussen 08.30 en 12.30. Mocht er niemand in de gelegenheid zijn om u te woord te staan, dan kunt u de voicemail inspreken. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk terug bellen.
Op maandag t/m vrijdag buiten feestdagen om is er altijd iemand op één van onze locaties aanwezig, echter kunt u ons alleen op afspraak bezoeken. Wij maken afspraken op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. In overleg maken wij ook afspraken buiten deze tijden om.

Beroepscode & wettelijke kaders
Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft richtlijnen opgesteld, conform de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In de beroepscode van het NIP staan de eisen vermeld die aan het werk van een psycholoog worden gesteld. Wij zijn aangesloten bij het NIP en moeten ons dan ook houden aan deze beroepscode. De gehele beroepscode, alsook toelichting hierop, is te lezen op www.psynip.nl. Daarnaast hebben zowel Joke in 't Veld als Astrid van de Laar een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Ook is praktijkhouder Joke in 't Veld door het KIWA- gecertificeerd voor het kwaliteitskeurmerk niveau 5 en aangesloten bij het LVVP, waar zij eenmaal per vijf jaar door wordt gevisiteerd.

Crisis
De Sprong Psychologie biedt geen crisisdienst en geen acute psychiatrische zorg. In het geval van een crisissituatie, waarbij directe ondersteuning noodzakelijk is voor uw eigen veiligheid of die van uw omgeving, wordt geadviseerd direct contact op te nemen met uw huisarts. In geval van crisis buiten kantoortijden kan contact opgenomen worden met de huisartsenpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.

Afwezigheid en waarneming
Mocht uw behandelaar afwezig zijn in verband met vakantie, ziekte, verlof of andere omstandigheden zullen wij u informeren. In het geval van (tijdelijke) waarneming door een collega zullen we dit ook met u bespreken.
Is gedurende de afwezigheid van uw behandelaar sprake van een crisis, waarbij directe ondersteuning noodzakelijk is voor uw eigen veiligheid of die van uw omgeving, wordt geadviseerd direct contact op te nemen met de huisarts. In geval van crisis buiten kantoortijden kan contact opgenomen worden met de huisartsenpost.
In het geval dat praktijkhouder Joke in ’t Veld (onverwacht) haar werk niet meer kan uitvoeren, zal Astrid van de Laar , GZ- Psycholoog (BIG registratienummer: 69926280825) in samenspraak met Ellen Bosselaar, Klinisch Psycholoog (BIG registratienummer: 59050736925) haar taken waarnemen en zullen zij verantwoordelijk zijn voor de afronding en/of overdracht van de praktijk.

Privacy en dossier
Alles wat besproken wordt binnen uw behandeling is vertrouwelijk en valt onder het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat er geen informatie met anderen gedeeld wordt zonder uw toestemming. Anderen krijgen zonder uw toestemming geen inzage in of afschrift van de documenten die zijn vastgelegd in uw cliëntdossier. Dit cliëntdossier is digitaal opgeslagen in de beveiligde omgeving van Medicore.
Mocht het delen van informatie nodig zijn in verband met uw eigen veiligheid of die van een ander, dan wordt dit altijd eerst met u besproken. Met toestemming van u zal eventueel de verwijzer (bijvoorbeeld huisarts) geïnformeerd worden over het verloop van de behandeling.
Van uw behandeling wordt een digitaal dossier bijgehouden waarin persoonsgegevens en gegevens over de voortgang beschreven staan. U mag uw dossier inzien als u dit wilt. Ook heeft u recht op aanvulling, correctie of verwijdering van gegevens. De Sprong Psychologie bewaart een dossier, conform de wetgeving, gedurende twintig jaar.
De Sprong Psychologie werkt conform de geldende regels vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG). Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze omgegaan wordt met dossiervorming en bescherming van uw privacy. In het interne en externe privacy statement staat beschreven hoe er binnen De Sprong Psychologie omgegaan wordt met privacygevoelige informatie in het kader van de AVG (privacy wetgeving).
Bij aanvang van de behandeling vragen wij u om vragenlijsten in te vullen in het kader van ROM (Routine Outcome Monitoring), dit is een wettelijke verplichting. Bij beëindiging van het zorgtraject is dit eveneens een verplichting en zullen wij u dit opnieuw vragen. Daarnaast vragen wij u om bij beëindiging van het traject een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. De gegevens (ROM en tevredenheid) worden anoniem doorgestuurd naar het landelijke systeem dat alle informatie hierover verzamelt en analyseert. In het geval van jeugdigen wordt dit anoniem gedeeld met de centrumgemeente waar de toewijzing voor financiering is toegekend.
U kunt als cliënt bezwaar maken tegen afname van de ROM-vragenlijsten en/of het delen van deze informatie, door een privacyverklaring in te vullen.

Toestemming en recht op informatie bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar
Bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar, is het afhankelijk van de leeftijd wie toestemming moet geven voor behandeling en wie informatie over de behandeling mag ontvangen. In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staat hierover het volgende:

  • Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van (beide) gezaghebbende ouders/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie. Ouders/voogden hebben recht op informatie over de behandeling.
  • Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van (beide) gezaghebbende ouders/voogden en van de jongere zelf vereist. Ouders/voogden en de jongere hebben recht op informatie over de behandeling.
  • Indien ouders gescheiden zijn en beide ouders het ouderlijk gezag hebben over een kind jonger dan 16 jaar, is toestemming van beide ouders nodig.
  • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie. Hoewel toestemming van ouders/voogden niet nodig is, is het wenselijk dat zij achter de behandeling staan. Met de jongere zal overlegd worden welke informatie met ouders/voogden gedeeld mag worden.

Klachtenregeling
In behandelingen binnen De Sprong Psychologie streven wij naar een klantgerichte en transparante manier van werken. Wanneer u niet tevreden bent over de samenwerking, bejegening of behandeling of anderszins een klacht hebt, voelt u zich dan vrij om dit met de desbetreffende persoon (en/of) Joke in ‘t Veld te bespreken. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing en eventuele misverstanden wegnemen. Mochten we er samen niet uitkomen kunt u zich richten tot een van de klachtenregelingen van de beroepsverenigingen waar Joke in ’t Veld is aangesloten. Op de site van het NIP en de LVVP kunt u de mogelijkheden overwegen die genoemd worden.